Nigiri
Maguro
Sake
Unagi
Buri
Suzuki
Saba
Iwashi
Kohada
Hirame
Tobiwo